Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
158 postów 1035 komentarzy

Bejka

Almanzor - Bejka, to zawołanie rodzinne, z Podlasia.

POWSTANIE, Niemcy, mój dziadek Teofil

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

POWSTANIE, Niemcy, mój dziadek Teofil


1. Jak już wsp­om­nia­łem tu­taj [PO­W­S­TA­NIE], a z­w­ła­sz­cza tutaj [PO­W­S­TA­NIE - ciąg da­l­szy], w kaplicy sz­pi­ta­la wol­s­kie­go no­szą­ce­go o­b­e­c­nie na­z­wę In­s­ty­tu­tu Gru­ź­li­cy i Cho­rób Płuc, na Wo­li, przy u­li­cy Pło­c­kiej, w po­nie­dzia­łek 5. sie­r­p­nia, o 7:30 ra­no, w 69. ro­cz­ni­cę ro­z­po­czę­cia przez ar­mię nie­miec­ką rze­zi mie­sz­kań­ców Wo­li, od­by­ło się na­bo­żeń­s­t­wo w intencji za­mo­r­do­wa­nych le­ka­rzy, pra­cow­ni­ków szpi­ta­la i cho­rych pac­jen­tów.


2. Po na­bo­żeń­s­t­wie, w holu szpi­ta­la od­był się Apel Poległych w miej­scu gdzie 5. sie­r­p­nia 1944 niemieckiego o­fi­ce­ra po­wi­ta­li dy­re­k­tor Ma­r­ian Jó­zef Pia­s­e­c­ki, pe­d­ia­­t­ra pro­fe­sor Ja­nusz Zey­land i ks. ka­pe­lan Ka­zi­mierz Cie­cie­r­ski a­by go za­pe­w­nić, że szpital nie prowadzi żadnej akcji zbrojnej a w jego mu­rach nie kryją się powstańcy. Odpowiedzią Niemca były strzały w czoła po­z­ba­wia­ją­ce ich życia. To rozpoczęło rzeź lekarzy, personelu szpi­ta­la i cho­rych.


3. W holu u­mie­sz­czo­­na jest ta­b­li­ca u­pa­mię­t­nia­ją­ca za­mo­r­do­wa­nych te­go dnia le­ka­rzy wol­s­kie­go szpitala.


4. Po Apelu Po­le­g­łych o­r­szak u­cze­s­t­ni­ków prze­szedł u­li­cą Gó­r­cze­w­ską, tą sa­mą dro­gą, któ­rą w sier­p­niu 1944 Niemcy o­d­pro­wa­dzi­li ze szpitala tych co mogli się poruszać, a nie­ś­wia­do­mych je­szcze swe­go prze­z­na­cze­nia, w mie­j­sce stra­ceń za wia­du­k­t­em ko­­le­jo­wym gdzie cze­ka­ło na nich woj­s­ko z karabinami maszynowymi.


5. Przybyli w orszaku pod Krzyż za­pa­­li­li lam­p­ki i zło­ży­li kwia­ty.


6. Nie za­b­ra­kło bia­ło - cze­r­wo­nej cho­rą­giew­ki - ma­łe­go sym­bo­lu za któ­ry na­si tu­taj od­da­li ży­cie.


7. U dołu pod napisem wy­ry­tym na pa­mią­t­ko­wym po­s­tu­men­cie ktoś przy­piął kar­t­ką z na­pi­sem: "to nie by­li hi­t­le­ro­w­cy, na­ziś­ci, fa­sz­y­ś­ci - to by­li NIEM­CY"


8. Wspierający się laską Pan Profesor Jan Zieliński swoją o­so­bą usz­la­chet­nił tę spo­łe­cz­nie z­or­ga­ni­zo­wa­ną u­ro­czy­s­t­ość.

Na prośbę Profesora, pod­czas Jego sta­rań o z­bu­do­wa­nie w miejscu wol­s­kie­go mordu no­we­go, trwa­łe­go krzy­ża, gru­pa blogerów interweniująca w 2009 roku u Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z podejrzeniem złamania podstaw Konstytucji RP przez władze Warszawy *) pow­strzy­my­wa­ła się od in­ter­wen­cji w tej spra­wie.


*) W międzyczasie, m.in. dzięki działaniom Rzecznika Praw Obywatelskich zostało u­jaw­nio­ne, że za­bu­do­wa­nie pa­wi­lo­na­mi han­d­lo­wy­mi i wy­s­ta­wą sa­mo­cho­dów te­go miej­s­ca - sank­tu­a­r­ium czczo­ne­go przez miesz­kań­ców War­sza­wy od sty­cz­nia 1945, by­ło do­ko­na­ne w wyniku dzia­łań Biu­ra ar­chi­te­k­tury i pla­no­wa­nia prze­s­t­rzen­ne­go Wa­r­sza­wy, kie­ro­wa­ne­go przez p.o. dy­rek­to­ra Mar­ka Mi­ko­sa przy mil­czą­cej a­p­ro­ba­cie kon­tro­lu­ją­ce­go tę bu­do­wę Po­wia­to­we­go In­s­pe­k­to­ra Nad­zo­ru Bu­do­w­la­ne­go. Tyl­ko ci­chej, cho­ciaż kon­sek­went­nej, pos­ta­wie per­so­ne­lu szpi­ta­la wol­s­kie­go z pro­fe­so­rem J. Zie­liń­s­kim i gru­pie kom­ba­tan­tów za­w­dzię­cza­my, że nie u­da­ło im się, jak za­pla­no­wa­li, cał­ko­wi­te u­su­nię­cie krzy­ża i o­be­lis­ku z miej­s­ca za­leg­a­nia spa­lo­nych pro­chów gdzieś pod wia­dukt ko­le­jo­wy al­bo na cho­d­nik po­blis­kiej A­lei Pry­ma­sa Ty­siąc­le­cia.

9. O godzinie 16. po południu, przy Krzyżu odbyła się o­fi­c­jal­na u­ro­czys­tość z u­dzia­łem władz Dziel­ni­cy Wola.

Po zakończeniu prze­ka­za­łem Pa­ni Urszuli Kierz­kow­s­kiej, Bur­mis­t­rzo­wi Woli, za­łą­czo­ne poniżej in­for­ma­c­je o faktach, o któ­rych podczas spo­t­ka­nia w tej spra­wie w Urzędzie Dzielnicy Wola, 6.04.2010, delegat Prezydent Warszawy, pani Karolina Malczyk(fot.), wów­czac Pełnomocnik do spraw rów­ne­go tra­k­to­wa­nia[sic!], nie po­z­wo­li­ła Za­rzą­do­wi Dróg Miej­s­kich nas po­in­fo­r­mo­wać. Biu­ro Rzecz­ni­ka Praw O­by­wa­tel­s­kich prze­ka­za­ło wów­czas do ZDM na­sze py­ta­nia i ot­rzy­ma­ło po­niż­sze in­fo­r­ma­c­je. Po­pro­si­łem Pa­nią Bur­mistrz a­by, ja­ko go­s­po­darz tego te­re­nu, spo­wo­do­wała wykonania przez właściciela salonu polecenia ZDM tak, by miej­s­ce to zo­sta­ło przez nie­go do­pro­wa­dzo­ne do sta­nu zgod­ne­go z pra­wem za­nim w tym ro­ku zos­ta­ną us­ta­wio­ne tu ta­b­li­ce za­wie­ra­ją­ce spo­rzą­dza­ną sta­ra­niem Pro­fe­so­ra Zie­liń­skie­go lis­tę za­wie­ra­ją­cą już po­nad 1000 naz­wisk lu­dzi tu­taj za­mor­do­wa­nych i spa­lo­nych. Pa­ni Bur­mistrz, wy­ra­źnie prze­ję­ta, o­bie­ca­ła wkrót­ce się tą spra­wą za­jąć.

 

 

NIEMCY

Wiele razy w tym tekście celowo, a może nawet brutalnie, użyłem nazwy "NIEMCY". Uważam że teraz jest o tym mówić konieczne - zwłaszcza w związku z przy­pom­nie­niem rzezi mie­sz­kań­ców Woli.

Niemcy, chociaż przyznają się do udziału „nazistów” w holokauście Ży­dów, to z pełnym wyrachowaniem zamilczają prowadzone przez wojsko niemieckie na wielką skalę już od 1.września 1939 ludobójstwo Polaków. Od pierwszego dnia wojny zaczęło się ono od z premedytacją pro­wa­dzo­nych ataków lotniczych na ludność cywilną, od bom­bar­do­wań miast i ma­so­wych roz­strze­li­wań cy­wil­nych Po­la­ków na przykład w Bud­gosz­czy. Po ustaniu walk polscy na­cjo­na­liś­ci, pol­scy so­cja­liś­ci, pol­s­cy pro­fe­so­ro­wie i pol­s­cy księ­ża by­li pier­w­szy­mi pod­czas II Woj­ny świa­to­wej, których Niem­cy roz­strze­li­wa­li w eg­ze­kuc­jach ulicznych, mordowali masowo w lasach nad Piaśnicą, w Pal­mi­rach czy w Aktion AB, wieszali publicznie w wielu polskich miej­s­co­woś­ciach, wy­wo­zi­li do obozów kon­cen­tra­cyj­nych w Da­chau i Oś­wię­ci­miu.

Przez pierwsze niemal trzy lata wojny, do 22. lipca 1942, z wy­jąt­kiem eks­ce­sów przy­fron­to­wych, mor­dowani by­li przez Niemców nie­mal wyłącznie Polacy. W wal­ce cy­wil­nej pro­wa­dzo­nej przez Po­la­ków w kraju od pierwszego dnia wojny Ży­dzi nie brali u­dzia­łu. Prak­ty­cz­nie ak­cep­to­wa­li przyz­na­ną im przez Niem­ców sa­mo­rząd­ność gett. Być może dlatego Niem­cy Ży­dów po­cząt­ko­wo - zwłasz­cza pod­czas trwa­nia so­ju­szu Hit­le­ra ze Sta­li­nem - na ma­so­wą skalę tak jak Po­la­ków - nie re­pre­s­jo­no­wa­li - chociaż te­o­re­tycz­nie pra­wo­daw­s­two w nie­miec­kiej Rze­szy tam ży­ją­cych Ży­dów i Po­la­ków trak­to­wało i­den­tycz­nie.

Wobec Holokaustu Żydów trwającego kilka miesięcy a rozpoczętego og­ło­sze­niem 22.lipca 1942 przez Judenrat warszawskiego getta ob­wiesz­cze­nia o wysyłaniu co­dzien­nie z getta 6000 ludzi do, co wy­kry­to na­tych­miast, obozów zagłady - wśród Aliantów zapanowała nie­zro­zu­miała ci­sza. Mil­cze­li rów­nież Ży­dzi ca­łe­go świa­ta gdy ma­sowo mordowano ich braci w Polsce. Należy wiedzieć przy tym, że o faktach tych mieli oni doskonałe i szczegółowe informacje.

Jak zachowało się społeczeństwo polskie wobec tej zbrodni? Mimo zachęty ze strony okupanta, współdziałania ze strony polskiej nie było. Pomoc okazywana żydom przez Polaków musiała być znaczna i wydatna, gdyż władze niemieckie wydały w początku września 1942 specjalne za­rzą­dze­nie, grożące śmiercią za udzielenie pomocy żydowi. W za­rzą­dze­niu tym obiecywano, że kto do dnia 7 września dobrowolnie wyda u­kry­wa­nych zbiegów, nie poniesie żadnej odpowiedzialności. Wezwanie to nie odniosło skutku. Oczekiwane zgłoszenia nie nastąpiły.

W szeregu polskich pism tajnych, bez względu na zapatrywania po­li­tycz­ne, ukazały się artykuły piętnujące zbrodnię. Jedno z ugrupowań ka­to­lic­kich wystąpiło z protestem w formie ulotki. Żadne, nawet naj­bar­dziej antysemickie wydawane podczas okupacji polskie pis­mo, nie pochwaliło tej strasznej zbro­dni niemieckiej. Warto to powtarzać teraz każ­de­mu!

Pomimo tego Żydzi nie stają teraz w obronie opinii o Polakach, z którymi współcześni Niemcy starają się podzielić odpowiedzialnością za zbrodnie holokaustu. Niemcy o zbrodni popełnionej na Polakach jakby całkiem za­po­m­nie­li. Dla ilustracji wyrachowanych kłamstw niemieckich pokażę jesz­cze dwie fotografie Polaków prowadzonych w pierwszych dniach sier­p­nia 1944 czwórkami ulicą Wolską w stronę opisanego miejsca masowego rozstrzeliwania. Zdjęcia te w niemieckim filmie „Speer – Hitler, architekt diabła” pokazano jako ilustracje ja­ko­by Ży­dów pro­wa­dzo­nych do ga­zu.Skłamano - chociaż na opisie w niemieckim archiwum przeczytać można kiedy i gdzie wykonano te fotografie.

Prawda że dziwni są teraz Niemcy? Do mordowania Żydów przez „na­zis­tów” przyznać im się łatwiej. Do mor­do­wa­nia Polaków - trudno.

Mój dziadek Teofil

Profesor J. Zieliński zgromadził już informacje z nazwiskami tam roz­strze­la­ne­go ponad ty­sią­ca miesz­kań­ców Wo­li. Ale czy jest możliwe po­znać dane każ­de­go z kil­ku­dzie­się­ciu ty­się­cy lu­d­no­ś­ci cy­wi­l­nej na Wo­li wte­dy za­mor­do­wa­nej? Tam gi­nę­ły ca­łe ro­dzi­ny. Mat­ki trzy­ma­ją­ce za rę­ce swe dzie­ci. Wszy­s­cy mie­sz­ka­ją­cy o­bok sie­bie są­sie­dzi, przy­pad­ko­wi prze­cho­d­nie. To nie był Da­chau czy Oś­wię­cim po­czą­t­ku wo­j­ny kie­dy Nie­m­cy każ­de­go re­jes­tro­wa­li i na przed­ra­mie­niu ta­tu­o­wa­li nu­mer. W War­sza­wie już na to nie mieli cza­su.

Może pod tym Krzyżem są też prochy mojego Dziadka?

W końcu lipca 1944 moja Mama, nie chcąc prze­żywać w kruchym domu na Grochowie traumy frontu, czego wraz z wówczas dwuletnim synem przez dwa tygodnie doznawała we wrześniu 1939, zdecydowała prze­nieść nas w lip­cu'44 do swo­jej ciot­ki mie­sz­ka­ją­cej w so­lid­nej ka­mie­ni­cy w śród­mieś­ciu, przy Złotej 36. Tam, dla świę­to­wa­nia Wol­nej Pol­ski w Wa­r­sza­wie przy­łą­czył się do nas na po­czą­t­ku Powstania jej Tata - mój Dziadek Teofil Sad­ko­w­ski.

Dziadek Teofil zamieszkał w Warszawie w 1912 przeniósłszy się tu z Pe­ters­bur­ga. Do lat trzydziestych w gimnazjum matematyczno - przy­ro­d­ni­czym swego imienia u zbiegu Leszna i Żelaznej uczył ma­te­ma­ty­ki. Wy­kształ­cił tam kil­ka­naś­cie rocz­ni­ków wolskich maturzystów. Wielu z nich miała ży­dow­skie na­z­wis­ka, co po­da­ję jako przy­czy­nek do wiedzy o pol­s­kim an­ty­se­mi­ty­z­mie.


memory.loc.gov

Po kilku dniach, chyba właśnie 5. sierpnia, dziadek Teofil pod­jął się przy­nieść dla dzieci świeże mleko. Gdzie go szukał? Zapewne na Woli, tam przecież mieszkał, znał swoich uczniów i ich rodziny. Wiedział kto z nich ma krowę lub kozę. Wydaje się to dziś dziwne, ale na obrzeżach War­sza­wy pasące się zwierzęta w pobliżu miejs­kich za­bu­do­wań spot­kać by­ło moż­na jesz­cze przez wie­le lat po woj­nie.

Dziadek już się więcej nie odezwał. Co mogła zrobić niemiecka armia wi­dząc na Woli około 5. sierpnia starszego pana z bańką na mleko? Z bli­s­kim pewności prawdopodobieństwem włączono by go do jednej z grup cywili prowadzonych na zachód Wolską lub Górczewską na rozstrzelanie za wia­duk­tem ko­le­jo­wym. Czy Jego prochy są dziś niepokojone przy Górczewskiej 32? Nie jest to niemożliwe.

... Dziadek zginął gdy miał dokładnie tyle lat, ile ja mam teraz...

KOMENTARZE

 • @
  ..bardzo pobcinało tekst...trzeba by przeformatować...pozdrawiam niepoprawnie
 • @trybeus 15:34:29
  Dziękuję, poprawiłem. Szkoda, że co innego widać w edytorze a co innego sie później wyświetla.
  Pozdrawiam
 • @Almanzor 16:29:49
  ...fajnie , dzięki przeczytam wieczorkiem...pozdrawiam niepoprawnie
 • @Almanzor 16:29:49
  Mojego dziadka, kierownika wiejskiej szkoły, aresztowano w 1940 roku i wywieziono do Mauthausen gdzie "zmarł na atak serca". Jedyną jego "winą" był fakt, że był polskim inteligentem.
 • ----------------DRAMAT Narodu polskiego -JEST w TYM !!!!!
  -------- że !! Niemcy katolicy z napisem na pasie -BÓG JEST z NAMI -- zamordowali Polaków katolików za to, że mieli ORŁA na czapce --

  -----POLAKOKATOLICY upamiętniają ten MORD krzyżem w miejscu / świeckim czyli polskim / GDZIE JEST ORZEŁ ??? SYMBOL zamordowanych POLAKÓW / krzyżami symbolizuje też swoich żołnierzy zbrodniarzy !! MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA na terenie gdzie mieszkam !!

  --- co ?? w takim razie symbolizuje Polskę --------
 • @ninanonimowa 19:30:20
  --- i zamordowanych Polaków ??
 • Więcej takich świadectw i materiałów
  pozwoli młodemu pokoleniu poznać prawdę o tamtych czasach.Propagujmy i upowszechniajmy naszą świętą historię.
  "Naród nie znający i nie szanujący własnej historii skazany jest na zagładę"-Piłsudski.

  A na marginesie,to kto teraz zawładną "NE"?
 • @Bibrus 22:00:22
  --------- PATRIOCI ,którzy myślą !!!
  http://www.newsweek.pl/wydania/1211/bitwa-o-grunwald,61748,2,1
 • -------- zostali zamordowani bo byli POLAKAMI
  --- upamiętnieni są jako chrześcijanie --a co ?? z pamięciom o Polakach ?? za 500 lat ! archeolog po czym stwierdzi ? kto żył na tym terenie ?? jaki lud ??? krzyżowcy ??
  ----------a za 50 lat !! z czym ? Polakom kojarzyć się będzie Polska ?? NIE MA na ŚWIECIE !!!! 2 państwa z taką ilością kościołów --ORŁA już widać tylko CIEŃ !!!
 • Dziękuję
  za doskonały tekst.

  Chociaż Pan nie traci czasu na głupoty...

  Pozdrawiam
 • @SpiritoLibero 22:32:13
  ------- drogi Panie !! rozjadą się Panu już niebawem !! te 2 łódki na których stoi waść / pod nogą 1 / a Pan zrobi szpagat i chlup do wody !! oby ratownik w pobliżu był
 • rzezie na Woli i Ochocie nie byly zemswtą za powstanie lecz skutkiem tendencji do demonstracyjnej zbrodniczości
  kończącej nieudane proby wyselekcjonowania "zdolnych do odnowy żydowstwa" (wedlug Hansa Franka gubernatora GG) i "najlepszego elementu zdolnego do walki o byt" (wedlug Reinhardta Heidrycha) dla kolonizascji sjonistycznej Palestyny , ktora miala być zdobyta w blitzkriegu gen Rommla (slynacego z braku antysemityzmu). Rommel przegral blitzkrieg i selekcja przyśpieszona zbędnie jako Akcja Reinhardt straciła aktualność zastąpiona poborowymiu dezerterami wprowadzonymi do Palestyny i uzbrojonymi dodatkowo do walki poczatkowo z Anglikami przez gen Andersa.
  Front sowiecki zatrzymany zostal na Wiśle nie z powodu powstania lecz na prawie poł roku w celu opanowania przez aliantow zachodnich przyznanyuch im stref wpływów (Francja, Wlochy, Grecja i zbyt przez ANGLIKÓW UZBROJONA jugoslawia Tity) opanowywanych automatycznie przez miejscowychj komunistow nie rozumiejacych priorytetowości sjonistycznej kolonizacji Palestyny przed formalnymi celami wojny dla Reichu hitlera (przestrzeń życiowa dla rasy niemieckiej) oraz ZSRR Stalina ( komunizm na świecie i w Europie) zupelnie uzależnionych od grup sjonistycznych trzymajacych wladze pośrednio także w krajach aliantow a szczegolnie w wywiadach. Wojna ZSRR z aliantami zachodnimi byla wykluczona planami aliji ("poniesienie" z diaspory w ZSRR do PALESTYNY) kandydatow na nowohebrajczykow przez demoludowa Polskę i Czechoswlowqację do neutralizowanej Austrii
  Powstanie pod dowództwem AK i jego kapitulacja porzywracajaca żołnierzom i ludności Warszawy prawa międzynarodowe (odebrane ludności GG w 1939r) BYŁO JEDYNĄ SZANSA NA URATOWANIE LUDNOSCI WARSZAWY PRZED ZUPELNĄ ZAGŁADA W CZASIE POLROCZNEGO POSTOJU FRONTU SOWIECKIEGO (powstańcy trafili do obozów jenieckich a ludność nawet jesli do koncentracyjnych to formalnie nie na zagladę). Bez powstania Nie byly potrzebne decyzje, organizacja i poroaganda, wystrczylo zarządzenie o ewakuacji wyglodzonej ludności do podmiejskich miejscowości lub pól pod nadzorem Ukraińcow lub "etnicznych Litwinow" w czasie mrozow zimy 1944/45r. a za powstanie mozna było uznać każdy przejaw sprzeciwu lub akcje AL i sowieckich desantowców.
  http://telewidz.nowyekran.net/post/69102,ludobojcze-zatrzymanie-frontu-na-wisle-w-1944r-i-akcja-burza-w-lublinie
  Rzezie na Woli ograniczone byly walkami i slabością zaopatrzenia oddziałow niemieckich nawet w amunicję.
  W Lublinie podobnie demonstraqcyjnie zbrodniczo rtozpoczeto masakre więźniow Zamku i przygotowania do "wysadzenia środmiescia" zaplanowanego juz w 1943r w ramach scenariusza [rzekazywania Lublina wojskom sowieckim gdy takie plany wydawaly sie zupelnie niedopuszczalne.
 • @ninanonimowa 19:30:20
  Niemiecka polityka wyznaniowa, kierowana przede wszystkim przez Himmlera, totalnie negowała chrześcijaństwo. Tworzono nową germańska religię wzorowaną na rzekomej religii starogermańskiej.
  Wśród cywilizowanych i kulturalnych członków SS akceptacja tej religii była bardzo wysoka.

  http://www.youtube.com/watch?v=tb4eqxY1Lg8
 • @SpiritoLibero 22:32:13
  Dziękuję
 • @telewidzacy 22:53:02
  Uważam, że wiinnym tragedii Powstania i innego rodzaju tragedii polskiego wojska na Zachodzie był przede wszystkim personalnie Franklin Delano Roosevelt i jego parcie na kolejne wygranie elekcji w 1944. Nie miejsce teraz aby to rozwijać.

  Pozdrawiam
 • >Autora
  Przypominać, unikać eufemizmów w rodzaju hitlerowcy, podawać fakty, niech one świadczą o tamtych czasach i ogromie potworności, które zgotowali nam przedstawiciele ponoć cywilizowanego narodu.
 • @Almanzor
  Dzięki za notkę.
 • @KOSSOBOR 23:11:52
  Dziękuję za wizytę i komentarz.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY